โครงการเกี่ยวกับถนน
ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564-2567
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการแบ่งตามประเภท
แบ่งตามประเภทถนนในแต่ละปี
จำนวนโครงการแต่ละอำเภอ
รวมระยะทาง 46.68 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) 10.44 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง แอสฟัล/เคฟซีล 19.65 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง 0.00 กิโลเมตร
ถนน วัสดุคัดเลือก 2.28 กิโลเมตร
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล) 0.00 กิโลเมตร
ถนนลาดยาง แอสฟัล/เคฟซีล 14.32 กิโลเมตร
ถนนลูกรัง 0.00 กิโลเมตร
ถนน วัสดุคัดเลือก 0.00 กิโลเมตร
ระยะทางก่อสร้างถนน (กิโลเมตร)
ระยะทางปรับปรุงซ่อมแซมถนน (กิโลเมตร)
รายชื่อโครงการเกี่ยวกับถนน
อ.วิเชียรบุรี 6 โครงการ
[2564]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านซับปางช้าง - บ้านคลองทราย ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายแม่น้ำป่าสัก บ้านพุขาม หมู่ที่ 1 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซับยาง หมู่ที่ 10,8 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายพุขาม - ลำกระทิง หมู่ที่ 5 บ้านพุขาม ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านรวมทรัพย์ - บ้านหนองภิรมย์ หมู่ที่ 6 , 16 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ลาดยาง สายสี่แยกบ้านซับปางช้าง - บ้านซับไม้แดง ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.วิเชียรบุรี 5 โครงการ
[2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.39-004 สายโรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง - สี่แยกบ้านเขาขาด ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่สร้างถนน คสล.สายบ้านหนองปลาไหล บ้านดาดอุดม (พช.ถ.105-05) หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.35-001 แยกทางหลวงชนบท พช.4019 (กม.ที่ 5+000) บ้านสระดู - เขตตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลชับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1 บ้านวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไร่อุดม หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/road.php
success2024-May-28 20:05:50
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=road
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie