โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ อ.หล่มสัก
ปีงบประมาณ 2562-2565
จำนวนโครงการ
สัดส่วนโครงการ
รายชื่อโครงการ
[2565]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านร่องโปร่ง ตำบลหนองไขว่ เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านน้ำหลุม – บ้านร่องกระถิน – บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง(พช.ถ 67-004) สายบ้านป่าบง – บ้านห้วยหลัว ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Asphalt Hot Mix IN - Place Recycling ถนนสามัคคีชัย ช่วงหน้าภัตตาคารเมืองหล่ม - สี่แยกน้ำพุง เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 - บ้านถ้ำพระ (ผช.ถ 1-0015) ตำบลบ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง(พช.ถ. 67-003)สายบ้านกลาง-บ้านน้ำพุ ตำบล บ้านกลาง อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านติ้ว - หล่มสัก (2010) ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวจราจร แอสพัลท์คอนกรีต สาย 2010 (ตอนต่อ ทม. หล่มสักบ้านติ้ว) อำเภอหล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ริมคลอง ชลประทานเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เชื่อมตำบลสักหลง อำภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโป่งขามฝาด -บ้านห้วยสวิงน้อย (ผช.ถ 1-0007) ตำบลบ้านกลาง-ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
แผนที่ตำแหน่งโครงการ
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/amperview.php
success2023-Feb-01 00:02:15
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=amperview&map=true&=6703
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie