โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.เพชรบูรณ์
ข้อมูลประมวลผลปีงบประมาณ 2562-2565
รายชื่อโครงการ
อ.เมืองเพชรบูรณ์ 12 โครงการ
[2565]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านตะเบาะ - บ้านโนนเสาธง หมู่ที่ 1 บ้านตะเบาะ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านน้ำร้อนเหนือ - บ้านชอนไพร หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำร้อน เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2271 - บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายกงกะยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก – บ้านน้ำเดื่อใต้ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านซับยาง หมู่ที่ 3 - บ้านบง หมู่ที่ 2 ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายบ้านลำป่าสักมูล-บ้านกงกะยาง) ตำบลดงมูลเหล็ก, ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายบ้านบุฉนวน - บ้านห้วยไคร้ (พช.ถ1-0009)) ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน (สายบ้านป่ารวก-บ้านบุ่งกกเรียง) หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านโคก, ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling)บ้านวังทอง -บ้านซับเปิบ อำเภอเมือง - อำเภอวังโป้ง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายกกโก - โนนแค) บ้านหัวนา หมู่ที่ 8 - บ้านห้วยมะปราง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านบง -บ้านป่าม่วง (พช.ถ 1-0006) ตำบลนาป่า -ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนสายโนนแคหมู่ที่ 13 ตำบลบ้านโคก -ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.บึงสามพัน 13 โครงการ
[2565]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางเคพซีล สายบ้านซับเจริญ หมู่ที่ 7 - บ้านโปร่งสวอง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางเคพซีล สายแยกวิมลประชาสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านซับสาริกา หมู่ที่ 9 - บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลซับสมอทอด อำภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล บ้านบ่อตาสัก หมู่ที่ 10 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล สายกลุ่มทุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านหินดาดใหญ่ ตำบลซับไม้แดง - หมู่ที่ 9 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายวังพิกุล – ศรีมงคล ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) บ้านใหม่ซับไพรวัลย์ หมู่ที่ 12 - บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) บ้านซับไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน (สายบ้านใหม่ไทรทอง-เขาไกรลาด) หมู่ที่ 9 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านซับสำราญใต้ - บ้านคลองกำลัง (พช.ถ.85-004) ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายวังพิกุล หมายเลข พช.ถ.102-01) บ้านวังพิกุล หมู่ที่ 1 – บ้านซับปรางค์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.วิเชียรบุรี 14 โครงการ
[2564]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านซับปางช้าง - บ้านคลองทราย ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายแม่น้ำป่าสัก บ้านพุขาม หมู่ที่ 1 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านรวมทรัพย์ - บ้านหนองภิรมย์ หมู่ที่ 6 , 16 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซับยาง หมู่ที่ 10,8 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ลาดยาง สายสี่แยกบ้านซับปางช้าง - บ้านซับไม้แดง ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายพุขาม - ลำกระทิง หมู่ที่ 5 บ้านพุขาม ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองปลาไหล – บ้านดาดอุดม (พช.ถ.105-05) ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement In-Place Recycling) สายโพทะเล – หน้าวัดกระทุ่มทอง – ซับปางช้าง ตำบลซับสมบูรณ์, ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านลำนารวย - สระคู ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ องการบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายบ้านโคกสง่า-บ้านซับตะเคียน) ตำบลพุขาม, ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สาย พช. 03103) บ้านซับปางช้าง หมู่ที่ 5 เชื่อม บ้านคลองทราย หมู่ที่ 11ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโคกสง่า - บ้านซับตะเคียน (ผช.ถ 1-0001) ตำบลพุขาม - ตำบลภูน้ำหยด -ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหนองแจง หมู่ที่ 5 ตำบลสระประคู่ อำเภอ วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายลำนาราย-สระคู) ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.หนองไผ่ 8 โครงการ
[2563]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่าเสาตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลเพชรละคร อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านซับชมภู – บ้านลำพื้นทอง ตำบลบ้านโภชน์ อำเภอหนองไผ่, ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านสันเจริญ – บ้านสระแก้ว (พช.ถ.47-001) ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 ตำบล หนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) บ้านคลองยาง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต โดยวิธี (Pavement IN-Place Recycling) (สายบ้านนาเฉลียง-บ้านยางแหลม) บ้านหัวโตก หมู่ที่ 4 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านหนองไผ่ -บ้านไร่ขอนยางขวาง (ผช.ถ 1-0005) ตำบลหนองไผ่-ตำบลท่าแดง อำภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.หล่มเก่า 14 โครงการ
[2565]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเจริญ(ตอน 2) หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน เชื่อม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลนาซำ - หมู่ที่ 11 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนาซำ - ภูผักไซ่ หมู่ที่ 6 บ้านนาซำ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนวัสดุคัดเลือก สายโคกกรุง - บ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านอีเลิศใหม่ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลหินฮาว เชื่อม ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาทราย หมู่ที่ 3 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 8 ตำบลตาดกลอย เชื่อม หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านแก่งโตน -บ้านสงเปลือย (ผช.ถ 1-0003) ตำบลนาชำ -ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายน้ำจั่น) บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดกลอย เชื่อมบ้านใหม่หัวนา หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ้านแก่งเสี้ยว - บ้านกุดแข้ (ผช.ถ 1-0019) ตำบลนาซำ-ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 ตำบลหินฮาว เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรวัสดุคัดเลือก บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดกลอย เชื่อม บ้านใหม่หัวนา หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พช 2038 เป็นถนน คสล. บ้านท่าผู หมู่ที่ 6 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.หล่มสัก 10 โครงการ
[2565]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 14 บ้านร่องโปร่ง ตำบลหนองไขว่ เชื่อม หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำก้อ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Asphalt Hot Mix IN - Place Recycling ถนนสามัคคีชัย ช่วงหน้าภัตตาคารเมืองหล่ม - สี่แยกน้ำพุง เทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านน้ำหลุม – บ้านร่องกระถิน – บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง(พช.ถ 67-004) สายบ้านป่าบง – บ้านห้วยหลัว ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ คอนกรีต สายบ้านติ้ว - หล่มสัก (2010) ตำบลบ้านติ้ว อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเสริมผิวจราจร แอสพัลท์คอนกรีต สาย 2010 (ตอนต่อ ทม. หล่มสักบ้านติ้ว) อำเภอหล่มสัก จังหวัด เพชรบูรณ์ [2562]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ริมคลอง ชลประทานเทศบาลตำบลตาลเดี่ยว เชื่อมตำบลสักหลง อำภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านโป่งขามฝาด -บ้านห้วยสวิงน้อย (ผช.ถ 1-0007) ตำบลบ้านกลาง-ตำบลช้างตะลูด อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายแยกทางหลวงหมายเลข 21 - บ้านถ้ำพระ (ผช.ถ 1-0015) ตำบลบ่งน้ำเต้า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง(พช.ถ. 67-003)สายบ้านกลาง-บ้านน้ำพุ ตำบล บ้านกลาง อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์
อ.ศรีเทพ 6 โครงการ
[2565]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อม เขตตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี [2565]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in-Place Recycling) สาย พช.ถ.111-02 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ช่วง กม.94+595 - บ้านทุ่งเศรษฐี) ตำบลสระ กรวด เชื่อม ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางวัดป่า สระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลนาสนุน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแควป้าสัก หมู่ที่ 9 -บ้านทไม้ทอง หมู่ที่ 7 - บ้านท่าเลียง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเกาะลำโพง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านสระกรวด-น้ำนวังขาม หมู่ที่ 1 บ้านสระกรวด - หมู่ที่ 3 บ้านวังขาม ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/sumarry2.php
success2023-Feb-01 00:02:42
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=sumarry2
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie