โครงการเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.เพชรบูรณ์
ข้อมูลประมวลผลปีงบประมาณ 2564-2567
รายชื่อโครงการ
อ.เมืองเพชรบูรณ์ 6 โครงการ
[2567]โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต พช.ถ.58-004 สายบ้านวังมะช่อ - บ้านวังเจริญรัตน์ - บ้านผาแดง หมู่ที่ 12 ตำบลนายม อำเภอเมือง ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านใหม่วังสีมา ตำบลระวิง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านห้วยสะแกเหนือ สายบ้านห้วยสะแกเหนือ หมู่ที่ 12 - บ้านห้วยนาค หมู่ที่ 4 - บ้านดงผักกูด หมู่ที่ 14 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลวังชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านตะเบาะ - บ้านโนนเสาธง หมู่ที่ 1 บ้านตะเบาะ ตำบลตะเบาะ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านน้ำร้อนเหนือ - บ้านชอนไพร หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำร้อน เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลชอนไพร อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายแยกทางหลวงหมายเลข 2271 - บ้านป่าม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลสะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.บึงสามพัน 10 โครงการ
[2567]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรเคพซีล บ้านเขาไกรลาด - บ้านหนองกำไร หมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 4 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแคปซีล สายยุบใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแคปซีล สายห้วยทราย - ซับปรางค์ทอง หมู่ที่ 2 บ้านซับ ปรางค์ทอง ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัด เพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางเคพซีล สายบ้านซับเจริญ หมู่ที่ 7 - บ้านโปร่งสวอง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางเคพซีล สายแยกวิมลประชาสรรค์ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีมงคล เชื่อม ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านซับสาริกา หมู่ที่ 9 - บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลซับสมอทอด อำภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล บ้านบ่อตาสัก หมู่ที่ 10 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล สายกลุ่มทุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านหินดาดใหญ่ ตำบลซับไม้แดง - หมู่ที่ 9 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.วิเชียรบุรี 13 โครงการ
[2567]โครงการก่อสร้างถนน คสล.พช.ถ.105-01 สายบ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหญ่ - บ้านรวมทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2567]โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย พช.ถ.35 - 010 สี่แยกซับปางช้าง - บ้านคลองยางงาม (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 5 บ้านชับปางช้าง ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.39-004 สายโรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง - สี่แยกบ้านเขาขาด ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่สร้างถนน คสล.สายบ้านหนองปลาไหล บ้านดาดอุดม (พช.ถ.105-05) หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พช.ถ.35-001 แยกทางหลวงชนบท พช.4019 (กม.ที่ 5+000) บ้านสระดู - เขตตำบลซับสมบูรณ์ ตำบลชับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ที่ 1 บ้านวังใหญ่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านไร่อุดม หมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 3 ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการซ่อมสร้างถนนผิวจราจร ลาดยาง สายสี่แยกบ้านซับปางช้าง - บ้านซับไม้แดง ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านซับปางช้าง - บ้านคลองทราย ตำบลซับน้อย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายแม่น้ำป่าสัก บ้านพุขาม หมู่ที่ 1 ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายซับยาง หมู่ที่ 10,8 ตำบลสามแยก อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายพุขาม - ลำกระทิง หมู่ที่ 5 บ้านพุขาม ตำบลพุขาม อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร แอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านรวมทรัพย์ - บ้านหนองภิรมย์ หมู่ที่ 6 , 16 ตำบลภูน้ำหยด อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.หนองไผ่ 6 โครงการ
[2567]โครงสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านเนินมะเกลือ หมู่ที่ 5 ตำบลกองทูล อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างฝาย คสล. หมู่ที่ 3 ,หมู่ที่ 7 ตำบลยางงาม เชื่อมตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่สามัคคี - หนองโสน หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านปางยาง ตำบลท่าด้วง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. บ้านหัวโตก หมู่ที่ 4 ตำบลนาเฉลียง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. หมู่ที่ 8 บ้านวังเจริญรัตน์ ตำบลบ่อไทย อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.หล่มเก่า 8 โครงการ
[2567]โครงการปรับปรุงถนนลำลอง สายนาน้ำคำตีนโคก หมู่ที่ 1 บ้านหนองยาว ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนนวัสดุคัดเลือกบ้านใหม่หัวนา หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา เชื่อม หมู่ที่ 8 ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านห้วยโป่งน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านห้วยโป่งน้ำ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเจริญ(ตอน 2) หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน เชื่อม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลนาซำ - หมู่ที่ 11 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนวัสดุคัดเลือก สายโคกกรุง - บ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านอีเลิศใหม่ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนาซำ - ภูผักไซ่ หมู่ที่ 6 บ้านนาซำ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
อ.ศรีเทพ 7 โครงการ
[2567]โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 บ้านโคกสว่าง ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2567]โครงสร้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวฝ่าย หมู่ที่ 7 ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อมเขตตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี [2566]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายบ้านหนองบัว บ้านบึงนาจาน หมู่ที่ 6 ตำบลนาสนุ่น หมู่ที่ 16 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกุดตาแร้ว - ท่าศาลา หมู่ที่ 7 บ้านกุดตาแร้ว ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2566]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกตะขบ - บ้านหนองแต้ว หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 14 ตำบลนาสนุ่น อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in-Place Recycling) สาย พช.ถ.111-02 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ช่วง กม.94+595 - บ้านทุ่งเศรษฐี) ตำบลสระ กรวด เชื่อม ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อม เขตตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/sumarry2.php
success2024-Jun-16 19:06:24
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=sumarry2
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie