โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ อ.หล่มเก่า
ปีงบประมาณ 2562-2565
จำนวนโครงการ
สัดส่วนโครงการ
รายชื่อโครงการ
[2565]โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโคกเจริญ(ตอน 2) หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน เชื่อม ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 21 ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายโคกเจริญ หมู่ที่ 2 บ้านแก่งโตน ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ 5 ตำบลนาซำ - หมู่ที่ 11 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายนาซำ - ภูผักไซ่ หมู่ที่ 6 บ้านนาซำ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนวัสดุคัดเลือก สายโคกกรุง - บ่อขยะ หมู่ที่ 9 บ้านอีเลิศใหม่ ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ตำบลหินฮาว เชื่อม ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาทราย หมู่ที่ 3 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนวัสดุคัดเลือก หมู่ที่ 8 ตำบลตาดกลอย เชื่อม หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรวัสดุคัดเลือก บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดกลอย เชื่อม บ้านใหม่หัวนา หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สาย พช 2038 เป็นถนน คสล. บ้านท่าผู หมู่ที่ 6 ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายน้ำจั่น) บ้านวังม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลตาดกลอย เชื่อมบ้านใหม่หัวนา หมู่ที่ 15 ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านแก่งโตน -บ้านสงเปลือย (ผช.ถ 1-0003) ตำบลนาชำ -ตำบลศิลา อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 4 ตำบลหินฮาว เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสาย บ้านแก่งเสี้ยว - บ้านกุดแข้ (ผช.ถ 1-0019) ตำบลนาซำ-ตำบลหินฮาว อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
แผนที่ตำแหน่งโครงการ
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/amperview.php
success2023-Feb-01 00:02:00
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=amperview&map=true&=6704
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie