โครงการชลประทาน
ดำเนินการในปีงบประมาณ 2561-2564
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการรายอำเภอ
รายชื่อโครงการชลประทาน
อ.เมืองเพชรบูรณ์ 5 โครงการ
[2561]เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมฝายหินก่อ บ้านนางั่ว หมู่ที่ 4 ต.นางั่ว อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ สภาพเดิม ขนาดสันฝาย สูง 3 เมตร กว้าง 4 เมตร ยาว 16 เมตร ถูกน้ำกัดเซาะด้านข้างฝาย กว้างประมาณ 20 เมตร ลึกประมาณ 3 เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร ซ่อมแซมใหม่โดยการปรับลดความสูงของสันฝายเดิมลง 1 เมตร พร้อมซ่อมแซมส่วนประกอบอื่นๆ ที่ชำรุด (รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนด) [2561]โครงการขุดลอกคลอง บ้านโนนจั่น หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการขุดลอกคลองห้วยทราย บ้านโป่งตาโป้ หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำกงกระยาง บ้านกงกระยาง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการขุดลอกขยายแม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ 6,11,7,10 ตำบลดงมูลเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ (ตอนเหนือสะพาน-ตอนใต้ สะพานข้ามแม่น้ำป่าสักจากบ้านลำป่าสักมูล-บ้านนา ตำบลนางั่ว)
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/irrigation.php
success2024-Jul-14 14:07:44
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=irrigation
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie