โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ อ.บึงสามพัน
ปีงบประมาณ 2561-2564
จำนวนโครงการ
สัดส่วนโครงการ
รายชื่อโครงการ
[2564]โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านซับสาริกา หมู่ที่ 9 - บ้านซับตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลซับสมอทอด อำภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล หมู่ที่ 7 บ้านยุบใหญ่ ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล บ้านบ่อตาสัก หมู่ที่ 10 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2564]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแคปซีล สายกลุ่มทุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านหินดาดใหญ่ ตำบลซับไม้แดง - หมู่ที่ 9 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายวังพิกุล – ศรีมงคล ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ [2563]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน (สายบ้านใหม่ไทรทอง-เขาไกรลาด) หมู่ที่ 9 ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) บ้านใหม่ซับไพรวัลย์ หมู่ที่ 12 - บ้านซับเจริญ หมู่ที่ 9 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (สายวังพิกุล หมายเลข พช.ถ.102-01) บ้านวังพิกุล หมู่ที่ 1 – บ้านซับปรางค์ทอง หมู่ที่ 2 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรเคพซีล (CAPE SEAL) บ้านซับไม้แดง หมู่ที่ 2 ตำบลซับไม้แดง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านซับสำราญใต้ - บ้านคลองกำลัง (พช.ถ.85-004) ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [2561]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายวังพิกุล - ศรีมงคล ต.วังพิกุล อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ [2561]โครงการเสริมผิวจราจรหินคลุกบดอัดแน่น สายบ้านลำตะคล้อ – ท่าเกย บ้านทุ่งนางาม หมู่ที่ 5 , บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
แผนที่ตำแหน่งโครงการ
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/amperview.php
success2024-Jul-14 14:07:06
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=amperview&map=true&=6708
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie