โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ อ.ศรีเทพ
ปีงบประมาณ 2562-2565
จำนวนโครงการ
สัดส่วนโครงการ
รายชื่อโครงการ
[2565]โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี (Pavement in-Place Recycling) สาย พช.ถ.111-02 แยกทางหลวงหมายเลข 21 (ช่วง กม.94+595 - บ้านทุ่งเศรษฐี) ตำบลสระ กรวด เชื่อม ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2565]โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2219 หมู่ที่ 7 บ้านหัวฝาย ตำบลประดู่งาม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ เชื่อม เขตตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี [2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางวัดป่า สระแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลนาสนุน อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแควป้าสัก หมู่ที่ 9 -บ้านทไม้ทอง หมู่ที่ 7 - บ้านท่าเลียง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านเกาะลำโพง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ [2562]โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายบ้านสระกรวด-น้ำนวังขาม หมู่ที่ 1 บ้านสระกรวด - หมู่ที่ 3 บ้านวังขาม ตำบลสระกรวด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
---- ไม่มีการดำเนินโครงการ ----
แผนที่ตำแหน่งโครงการ
/var/www/html/plan/baseinfo/view/guestviews/amperview.php
success2023-Jan-31 23:01:25
QUERY_STRING:module=guestviews&fi=amperview&map=true&=6706
SESID:
UID:
Uname:
Level:
No Set Cookie
AppCookie:InfraCookie